vypracované v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode

VOP upravuje práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, ktorých predmetom je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo na webovej stránke www.stravoukpalicke.sk.

Účelom týchto VOP je kupujúcemu poskytovať kvalitné služby a garantovať ochranu osobných údaje kupujúceho pred akýmkoľvek zneužitím.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť VOP na základe vlastného uváženia. Učiní tak uverejnením pozmenených podmienok na stránke www.stravoukpalicke.sk .

Údaje o spoločnosti

1. Základné pojmy

internetový obchod – je obchod umiestnený na internetovej stránke www.stravoukpalicke.sk a prislúchajúce aplikácie elektronického obchodu  na tejto internetovej stránke umožňujúci internetový nakup e kníh.

Kupujúci –  je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu na tovar ponúkané predávajúcim cez neho. Za právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca. Kupujúci za tým účelom riadne vypĺňa a cez E-shop odosiela predávajúcemu záväznú objednávku..

Predávajúci – fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo, dodacie informácie v identickom rozsahu, spôsob platby, spôsob a cenu doručenia tovaru do miesta dodania, označenie objednaného tovaru a kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

Tovar – e knihy, alebo tlačené knihy

Dodávateľ – fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

Uzavretie kúpnej zmluvy – Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho vyplnením formulára uvedeného na internetovej stránke www.stravoukpalicke.sk. Objednávka sa považuje za odoslanú momentom doručenia predávajúcemu, a to v prípade, že obsahuje všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Zhrnutie objednávky, ktoré bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho, je považované za akceptáciu objednávky, na základe ktorého dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Zhrnutie objednávky obsahuje údaje o kupujúcom – fakturačnú a dodaciu adresu, telefonický alebo emailový kontakt, údaje o predávajúcom, druh tovaru, počet kusov, cenu, náklady na doručenie a spôsob platby. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite a cene. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu kúpnej zmluvy a je ju možné zmeniť len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho .

2. Spôsob nákupu

Objednávanie tovaru sa deje lektronicky priamo v prostredí internetového obchodu nasledovne:

Po vyplnení všetkých potrebných údajov v objednávkovom formulári apo  jeho odoslaní kupujúcim predávajúcemu je potvrdená objednávka platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva potvrdená zaslaním  Potvrdenia o prijatí objednávky, ktoré vám predávajúci zašle e-mailom.

Zo strany kupujúceho je potvrdenie kúpnej zmluvy odoslanie plnej platby na účet. Presný okamih potvrdenia obchodu zo strany kupujúceho a jej právna platnosť je odoslanie a pripísanie príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Nie len vloženie tovaru do košíka a odoslanie objednávky, alebo čiastková platba.

Ihneď po odoslaní objednávky ju náš systém spracuje a obratom vám zašleme e-mailom Potvrdenie o prijatí objednávky na vašu e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, resp. pri vypĺňaní objednávkového formulára. Na tú istú e-mailovú adresu vám tiež v prípade ovaru e knihy zašleme informácie o príslušnom kóde na stiahnutie e knihy z príslušnej e -brány.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho – www.stravou k palicke.sk pri objednávke.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa poštovné, ktoré je kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu doručenia tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

Po uzavretí kúpnej zmluvy na tlačenú verziu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu vrátane poštovného (ďalej spolu ako „Celková cena“) predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru: Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho, alebo odovzdaním kúpnej ceny navýšenej o cenu prepravy kuriérovi.

  1. internet banking – platba na účet predávajúceho
    1. dobierka – platba v hotovosti pri prevzatí tovaru kuriérom.
    1. platba pri osobnom prevzatí tovaru na zmluvnej predajni, ich zoznam je uvedený na stránke www.stravoukpalicke.sk

Ceny sú uvádzané vrátane DPH (na tlačené knihy je to k 1.5.2020 10% a DPH pri e-knihách 20%). Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. Kúpna cena je platná v čase vytvorenia objednávky a nezahŕňa náklady na prepravu tovaru z expedičného miesta predávajúceho na miesto dodania.

Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky. Predávajúci neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Predávajúci obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.

Náklady na prepravu sú účtované osobitne podľa platného cenníka dopravy.

4. Podmienky používania e-kníh

Ak nesúhlasíte s podmienkami používania e kníh, prosíme, v žiadnom prípade nepristupujte k ich nákupu. Zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky na zakúpenie elektronickej knihy prostredníctvom Služby dávate najavo svoj súhlas s podmienkami ich používania.

Beriete tým zároveň na vedomie, že v prípade diel chránených proti nelegálnemu kopírovaniu šifrovaním – označených formátmi EPUB (Adobe DRM) a PDF (Adobe DRM) – môžete tieto diela využívať len prostredníctvom zariadení a softvéru, uvedených v tomto zozname. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť v stiahnutej e-knihe viditeľné aj skryté údaje, identifikujúce nákup. Medzi inými môže použiť meno, priezvisko a e-mail kupujúceho na základe jeho registrácie na stránke www.stravoukpalicke.sk. Používateľ s týmto opatrením uskutočnením platby súhlasí.

Po uhradení predávajúcim určených poplatkov za sprístupnenie elektronického obsahu, ktoré si kupujúci vybral z ponuky predávajúceho, predávajúci sprístupní elektronický obsah kupujúcemu. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia ektronického obsahu cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Kupujúci si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia elektronického obsahu kupujúcim sa povinnosti predávajúceho považujú za splnené.

Poskytovateľ poskytuje kupujúcemu  právo uchovávať si obsah e – knihy, prezerať, používať a zobrazovať ho neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah zaplatenej e knihy je považovaný kupujúcemu za licencovaný, ak predávajúci neurčí inak.

Ak nie je špecificky uvedené inak, elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k ním zaplatenej ektronickej knihe alebo jej akejkoľvek časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva v nej uvedené. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah e knihy. Zaväzuje sa pristúpeník k VOP, že nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

Kupujúci nemôže používať elektronický obsah e knihy pre akýkoľvek protizákonný účel. Berie na vedomie, že uhradením kúpnej ceny nedochádza k prenosu duševného vlastníctva predávajúceho ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti elektronického obsahu e knihy sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

Práva kupujúceho sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že kupujúci nedodrží ktorékoľvek z ustanovení týchto VOP.

5. Storno objednávky, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo stornovať objednávku a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, dokiaľ ešte tovar nebol kupujúcemu odoslaný. V prípade zaslania prístupového kódu ku e knihe na ním v objednávke uvedenú e mailovú adresu sa za odoslanie tovaru pokladá odoslanie tohoto kódu kupujúcemu

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci  prevezme tovar. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predávajúceho informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením.  

Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Takto stornovanú objednávku považujeme za zrušenú. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Na vami určený bankový účet, pokiaľ sa nedohodneme inak, vrátime zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky.

Upozornenie na prípady vylúčené z možnosti odstúpenia od zmluvy :

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je jej predmetom: – predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil; alebo sa mu umožnil prístup k  elektronickému obsahu zaslaním prístupového kódu. Kupujúci plným uhradením ceny elektronickej knihy týmto zároveň potvrdzuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu a odoslaním prístupového kódu predávajúcim na v objednávke príslušne uvedenú e-mailovú adresu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6. Doručovanie zásielok

V prípade objednávky prostredníctvom kuriéra je možné zásielku doručiť priamo domov. Kuriér doručuje len tie objednávky, pri ktorých uvediete telefónne číslo (najlepšie mobilné). Kuriér doručí vašu zásielku v pracovných dňoch do 24 hodín od podania zásielky na prepravu, telefonické avízo, resp. avízo cez sms – kuriér vás bude vopred kontaktovať a informovať o zásielke a výške dobierkovej sumy. Balík vám doručí v dohodnutom čase a na dohodnuté miesto podľa vášho želania (do práce, domov a podobne…). Zásielka bude doručená priamo do vašich rúk, keď od vás doručovateľ zinkasuje peniaze a vystaví potvrdenie o uhradení dobierky. Ušetríte vám čas strávený na pošte. V prípade, že vás kuriér nezastihne (či už na telefóne alebo doma) kuriér zanechá vo vašej schránke odkaz, na základe ktorého si s ním môžete dohodnúť nový termín doručenia.

Kupujúci je povinný okamžite si skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré kupujúci poskytnú v priebehu využívania internetového obchodu sú dôverné a sú chránené podľa príslušných predpisov. Predávajúci sa zaväzuje, že údaje neposkytnú tretím osobám, s výnimkou doručovacích spoločností v prípade plnenia kúpnej zmluvy.

-pokiaľ odošlete objednávku, odovzdáte tým predávajúcemu informácie ako meno, priezvisko, e-mail, telefón, doručovacia adresa a iné. Predávajúci v prípade fyzickej osoby uchováva meno a priezvisko, adresu bydliska, alebo adresu doručenia zásielky, e-mailovú adresu a telefonický kontakt, v prípade právnických osôb a spoločností uchováva meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailovú adresu, či dodatočne vyžiadané IČ, DIČ.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo na prístup k svojim osobným údajom, na opravu v prípade ich nepresnosti, máte právo požiadať o vysvetlenie, právo na odstránenie nepresného stavu, blokovanie vašich osobných údajov a ďalšie práva ustanovené v súlade horeuvedeným nariadením. 

Predávajúci sa týmto zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, osobné údaje bude spracuvávaťv súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Informácie, ktoré sú predmetom ochrany súkromia: Pri zákazníkoch z radov fyzických osôb sú to meno a priezvisko kupujúceho, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. u objednávkach podnikateľských subjektov sú to obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Štatistické informácie – ide predovšetkým o informácie ako napr. meno domény, z ktorej kupujúci prišiel, internetový prehliadač, ktorý používate, dátum a čas vášho príchodu, čas, ktorý ste na webe strávili a pod. Tieto informácie používame čisto z dôvodov monitorovania správania návštevníkov a zákazníkov na našich stránkach. Všetky tieto informácie nám umožnia ponúknuť lepšie funkčný internetový obchod so všetkými potrebnými funkciami.

Informácie získané z cookies : – cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia.
Bez týchto informácií by sme napríklad neudržali váš tovar v nákupnom košíku, nepamätali si informácie, ktoré ste nám už raz poskytli a museli by ste ich zadávať vždy znovu. Väčšina ľudí nevie, že sa im na ich počítač cookies ukladajú, či už navštevujú náš internetový obchod, alebo aj u väčšiny akýchkoľvek iných webov. Vo svojom prehliadači si môžete aktivovať upozornenie, ktoré sa objaví vždy, keď je cookie zaslaná do vášho počítača. Pokiaľ cookies vo svojom prehliadači úplne zakážete, budete mať problém dostať sa do nákupného košíka a dokončiť objednávku on-line.

Súhlas kupujúceho so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným prejavom vôle kupujúceho, sa udelí automaticky zaslaním objednávky na obdobie nevyhnutné pre zabezpečenie vyššie uvedených činností. ( t.j. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu). Po uvedenej lehote budú osobné údaje kupujúceho zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje dotknutých osôb kupujúci spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

Kupujúci čestne vyhlasuje, že je staršia osoba ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@stravoukpalicke.sk vyžadovať:

– zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

– opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

– likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

– likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

– kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email info@stravou k palicke.sk  namietať voči využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu a  profilovaniu s využitím cookies,

Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

8. Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Reklamovať môžete aj e-mailom na adrese: info@stravoukpalicke.sk, zdôvodnite  reklamáciu tovaru a navrhnite, ako máme s reklamáciou naložiť. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí máte ako spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, resp. máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie Vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom alebo telefonicky a spolu s tovarom Vám doručíme aj kópiu reklamačného protokolu.

Reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

b) predávajúci vadný tovar vymení.

b) vrátením kúpnej ceny za tovar.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9. Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov kupujúceho s predávajúcim  a.s. je Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box č.29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10 . Záverečné ustanovenia VOP

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.05.2020

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.stravoukpalicke.sk.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

11. Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.05.2020